महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका नवोदिन कानून व्यवसायीहरुको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम २०१८ को एक महिने आधारभूत तालिम कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना Update मा राखिएको छ ।

Upcoming Events
Updates
Press Release
  • NBA Women Comittee Press Release | Download  • NBA Press Release 2075-5-01 | Download


  • NBA Press Release 2075-4-15 | Download

  • nba-women committee press Release | Download

More
Related Links

Members


Licensed Private Practitioners enrolled through any of NEBA's units.

 

Type of Membership:


Voluntary / Renewable every year.
Total number of current members: 5320 individual lawyers.
Membership is: Voluntary