स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा (प्रो वानो) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अपडेटमा राखिएको छ I - २०७६ साल चैत ७ गते, शुक्रबारका दिन हुने भनीएको साधारण सभा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबै कानून व्यवसायीज्यूहरुको जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ I

Upcoming Events
Updates
Press Release
  • NBA Press Release 2076-12-04 | Download

  • NBA Human Right Committee Press Release | Download

  • NBA Humen Rights Committee Press Release | Download
  • NBA Press Release 2076-09-04 | Download


  • NBA Press Release 2076-07-24 | DownloadMore
Related LinksPlease Click to Download the pdf files.
Training Course: Administrative Law
Training Course: Alternative Dispute Resolution, Arbitration
Curriculam For Young Lawyers skill Trainning
Training Course: Anti Corruption Law
Training Course: Anti Human/Women Trafficking Law
Training Course: Aviation Law
Training Course: Banking Law
Training Course: Company Secretary Law
Training Course: Competition Law
Training Course: Constitutional Law
Training Course: Cyber Law / Information and Communication Technology [ICT] Law
Training Course: Contract Law: FIDIC Contract/Construction Contract/ Long Term Contract
Training Course: Corporate Governance
dz
dd