स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा (प्रो वानो) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अपडेटमा राखिएको छ I

Upcoming Events
Updates
Press Release
  • NBA Press Release 2076-09-04 | Download


  • NBA Press Release 2076-07-24 | Download


  • NBA Press Release 2076-07-22 | Download  • NBA Press Release 2076-3-22 | Download

  • Press Release of Ministry of Finance | Download

  • NBA Press Release 2076-3-18 | Download


More
Related Links

Khima Nanda Adhikari

Member

Address : Rapti, Pyuthan

Ward No: 2

Citizenship No: 768/044

Pan No. 600595764

Law Firm: Legal And Corporate  Solution Pvt. Ltd.

Mediator