President

Krishna Prasad Dhungana


Phone:
Mobile: 9749021253
Fax:
Email:


Vice President

Bal Bahadur Kunwar


Phone:
Mobile: 9759000714
Fax:
Email:


Secretary


Phone:
Mobile:
Fax:
Email:


Treasurer

Gyanendra Bahadur Rawal


Phone:
Mobile:
Fax:
Email:


Member

Chankha Bahadur Saud


Phone:
Mobile:
Fax:
Email:


Member

Gangaram Bogati


Phone:
Mobile:
Fax:
Email: