President

Prakash Shakya


Phone:
Mobile: 9842384019
Fax:
Email:


Vice President

Shankar Lal Dhakal


Phone:
Mobile: 9852058457
Fax:
Email:


Secretary

Megh Nath Bhattarai


Phone:
Mobile: 9842125734
Fax:
Email:


Treasurer

Cheth Nath Dhakal


Phone:
Mobile: 9842086564
Fax:
Email: