President

Lakhman Rai


Phone:
Mobile: 9842042897
Fax:
Email:


Vice President

Rajeshwor Bahadur Shrestha


Phone:
Mobile: 9841516864
Fax:
Email:


Secretary

Diensh Paudel


Phone:
Mobile: 9842070015
Fax:
Email:


Treasurer

Bal Bahadur Rai


Phone:
Mobile: 9842052919
Fax:
Email:


Member

Nagenera Bhakta Shrestha


Phone:
Mobile: 9842033845
Fax:
Email:


Member

Sharad Kumar Shrestha


Phone:
Mobile: 9842070427
Fax:
Email:


Member

Rohit Kumar Dangi


Phone:
Mobile: 9842046875
Fax:
Email:


Member

Thagin Kumar Rai


Phone:
Mobile: 9840776485
Fax:
Email:


Member

Bidur Subedi


Phone:
Mobile: 9852060797
Fax:
Email:


Councilor Member

Rohit Kumar Dangi


Phone:
Mobile: 9842046875
Fax:
Email: