President

Jogbahadur Khatri


Phone: 071-546427
Mobile:
Fax:
Email:


Vice-President

Gyanu K.C.


Phone:
Mobile:
Fax: ०७१-५४६७०५
Email:


Secretary

Govinda Prasad Marasaini


Phone:
Mobile:
Fax:
Email:


Co-secretary

Shanta Paudel


Phone:
Mobile:
Fax:
Email:


Treasurer

Nagendra Prasad Yadav


Phone:
Mobile:
Fax:
Email: