President

Krishna Prasad Adhikari


Phone:
Mobile: 9856028835
Fax:
Email:


Vice President

Madhab Prasad Basaula


Phone:
Mobile: 984099214
Fax:
Email:


Secretary

Agni Bilas Adhikari


Phone:
Mobile: 9856046342
Fax:
Email:


Treasurer

Hari Bahadur Ranabhat


Phone:
Mobile: 9843016022
Fax: -५२०१९५
Email: