President

Ram Shankar Prasad Shah


Phone:
Mobile: 9844031871
Fax: ०४४-५२०८७९ बार्
Email: sahramshankar@gmail.com


Vice President

Paramhansa Mishra


Phone:
Mobile: 9844126996
Fax:
Email:


Secretary

Sushil Chaudhary


Phone:
Mobile: 9844029710
Fax:
Email:


Treasurer

Baidhanath Jha


Phone:
Mobile: 9804826572
Fax:
Email: