President

Hari Shankar Prasad Shah


Phone:
Mobile: 9845033854
Fax:
Email:


Vice President

Rajib Kumar Singha


Phone:
Mobile: 9845040323
Fax: ०५५-५२०११२
Email:


Secretary

Ram Udaya Raya Yadav


Phone:
Mobile: 9845033854
Fax: -५२०६०८
Email:


Treasurer

Rambhu Mahato


Phone:
Mobile: 9845135716
Fax:
Email: