President

Narsingha Chaudhary


Phone:
Mobile: 9857010875
Fax:
Email:


Vice President

Jiban Panthi


Phone:
Mobile: 9847022706
Fax:
Email:


Secretary

Ram Bahadur Basnet


Phone:
Mobile: 9857051380
Fax:
Email:


Co-Secretary

Kamala Devi Bahik


Phone:
Mobile: 9867030892
Fax:
Email:


Treasurer

Chola Bahadur Karki


Phone:
Mobile: 9847053832
Fax:
Email: