President

Ashok Chhatri


Phone:
Mobile: 9842725047
Fax:
Email:


Vice President

Yubraj Bahadur Sangbanfe Limbu


Phone:
Mobile: 9842627136
Fax:
Email:


Secretary

Bidhya Sapkota


Phone:
Mobile: 9852680883
Fax:
Email:


Co-Secretary


Phone:
Mobile:
Fax:
Email:


Treasurer

Bhim Prasad Rijal


Phone:
Mobile: 9842635345
Fax:
Email: